Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Ład korporacyjny

Colley John L., Doyle Jacqueline L., Logan George W., Stettinius Wallace
KE Liber, Warszawa, 2005

Ład korporacyjny omawia wyzwania biznesowe, prawne i etyczne stojące przed radami nadzorczymi przedsiębiorstw oraz metody selekcji, oceny wyników pracy, wynagradzania i planowania następstwa prezesa. Pokazuje w jaki sposób utrzymać dobre relacje pomiędzy wszystkimi ciałami władczymi w firmie.

Dodatkowo książka zawiera Aneks omawiający zasady ładu korporacyjnego w Polsce. Autorzy omawiają specyfikę rynku polskiego, rozwój rynku kapitałowego i regulacji rynku publicznego, najważniejsze organizacje zajmujące się problematyką ładu korporacyjnego w Polsce, oraz kodeksy obowiązujące w Polsce.

„Kreatywna rachunkowość”, hojne wynagrodzenia dla menedżerów spółek przynoszących mierne wyniki i inne negatywne zjawiska ostatnich lat coraz częściej wywołują uzasadnione pytania o pozycję członków dzisiejszych rad nadzorczych. Niniejsza książka analizuje tę sytuację z perspektywy prawnej, etycznej i operacyjnej oraz dostarcza cennych wskazówek praktycznych dla członków rad nadzorczych, menedżerów, inwestorów i innych zainteresowanych czytelników odnośnie tego, w jaki sposób członkowie rad nadzorczych mogą pomóc – lub zaszkodzić – korporacji.

Decydenci, członkowie rad nadzorczych lub osoby aspirujące do tej roli oraz wszyscy zainteresowani bardziej dogłębnym poznaniem zagadnienia ładu korporacyjnego mogą znaleźć w niniejszej książce szczegółowe omówienie następujących tematów:

  • Prawne i etyczne zobowiązania członków rad nadzorczych                
  • Rola rady nadzorczej w procesie formułowania strategii firmy               
  • Sygnały wczesnego ostrzegania o możliwych problemach w radzie nadzorczej

Fachowa i zróżnicowana rada nadzorcza jest warunkiem sukcesu korporacji. Niech niniejsza książka pomoże czytelnikowi uzyskać jasne spojrzenie na tematykę ładu korporacyjnego i uzbroi go w sprawdzone narzędzia, które mogą pomóc polepszyć działanie rad nadzorczych i pojedynczych osób w nich zasiadających.

Za każdym nagłośnionym przez środki masowego przekazu sukcesem – albo, zbyt często ostatnio klęską – korporacji stoi rada nadzorcza, której zadaniem jest nadzorowanie rozwoju firmy, jej długofalowej strategii i działania w warunkach presji zewnętrznej. Kiedy na horyzoncie pojawiają się problemy, które mogą zagrozić egzystencji firmy, albo możliwości, które mogą przyczynić się znacząco do poprawy wyników i zysków firmy, skuteczna rada nadzorcza stawia pytania i domaga się właściwych odpowiedzi.

Ład korporacyjny analizuje rolę rady nadzorczej we współczesnym wymagającym otoczeniu biznesowym. Autorzy John Volley, Jacqueline Doyle, George Logan i Wallach Stettinius z University of Virginia’s Darden Graduate School of Business czerpią ze swojego wieloletniego osobistego doświadczenia jako menedżerowie i członkowie rad nadzorczych oraz pracownicy naukowi analizując konieczne działania, jakie muszą podjąć rady nadzorcze, by skutecznie kierować podległymi sobie spółkami, zyskując równocześnie zaufanie ze strony świata biznesu i inwestorów. Opierając się na popularnym cyklu wykładów z dziedziny ładu korporacyjnego w Darden niniejszy podręcznik porusza następujące kwestie:

  • Zwiększająca się rola korporacji i rad nadzorczych we współczesnym społeczeństwie
  • Reguły i konwencje ładu korporacyjnego wraz z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z ich nieprzestrzeganiem
  • Strategie tworzenia zróżnicowanych rad nadzorczych obejmujących mieszankę cech osobowych i kompetencji jej członków w celu uzyskania jak największych korzyści dla korporacji
  • - Techniki planowania, organizowania i prowadzenia sformalizowanych i zorientowanych na cel posiedzeń rady nadzorczej
  • - Czy, kiedy i w jaki sposób rada nadzorcza powinna ingerować w decyzje operacyjne podejmowane przez kierownictwo firmy
  • - Niezliczone sposoby, w jakich członkowie rad nadzorczych mogą wpaść – lub uniknąć – kłopotów prawnych i związanych z ich wizerunkiem
  • - Istotne różnice w zagadnieniach ładu korporacyjnego dotyczących firm komercyjnych i organizacji typu „non-profit"

Rady nadzorczej pełnią jedną z najbardziej niedocenianych, a mimo to kluczowych ról we współczesnej gospodarce. Niniejsza książka pozwala dostrzec, w jaki sposób rola ta ewoluowała i nadal ewoluuje, a także w jaki sposób pracownicy, menedżerowie i członkowie rad nadzorczych mogą współpracować ze sobą dla dobra korporacji, dla jakiej pracują, i społeczeństwa, jakiemu służą.

Ład korporacyjny

O Autorach:

John L. Colley, Jr., D.B.A., jest profesorem zarządzania w biznesie w katedrze Almanda R. Colemana w University of Virginia’s Darden Graduate School of Business. Pracował wcześniej na stanowisku szefa operacji i analizy systemów w Hughes Aircraft Company, a także był członkiem licznych rad nadzorczych.

Jacqueline L. Doyle, Ph.D., jest wizytującym profesorem zarządzania w biznesie i byłym członkiem katedry General Motors w Darden. Wykłada na studiach MBA i prowadzi kursy dla menedżerów w dziedzinie strategii korporacyjnej, operacji i strategii usług operacyjnych. Jest członkiem rad nadzorczych w organizacjach non-profit.

George W. Logan jest wizytującym wykładowcą zarządzania w biznesie w Darden oraz w Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) w Kostaryce i Nikaragui. Działał w licznych radach nadzorczych różnych spółek i fundacji.

Wallace Stettinius jest wizytującym wykładowcą zarządzania w biznesie w Darden oraz i starszym członkiem wykonawczym w Virginia Commonwealth University. Wykłada na studiach MBA i na kursach skierowanych do kadry zarządzającej w dziedzinie ładu korporacyjnego, zarządzania i rozwoju kadr. Przewodniczył wielu radom nadzorczym lub działał w nich jako członek.

Autorzy aneksu do wydania polskiego:

Marcin Sieczyk jest absolwentem SHG w Warszawie oraz University of Derby w Wielkiej Brytanii. W swojej karierze uczestniczył w projektach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz fuzji i przejęć, głównie w sektorach energetycznym, paliwowym oraz usług finansowych. Obecnie pracuje w wiedeńskim oddziale banku CA IB.

Jakub Kluziński jest absolwentem SGH w Warszawie oraz University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Pracował przy projektach doradczych w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz doradztwa strategicznego i operacyjnego. Obecnie pracuje jako Ekspert w Pionie Organizacji w centrali Banku Pekao S.A.

302 strony
ISBN: 83-88170-81-3

  zjednoczenie.com