Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Rozszerzone zasady ładu korporacyjnego OFE PZU

źródło: PFCG
autor: Milewski G.

W październiku br. uchwalono nowe, rozszerzone Zasady ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień". O pojawieniu się pierwotnej wersji tego dokumentu informowaliśmy w artykule pt. „Współpraca OFE PZU z Institutional Shareholder Services”, wskazując na ogólnikowy charakter tychże zasad. Obecna wersja kodeksu OFE PZU zawiera szereg nowych, bardziej konkretnych zapisów.

Istotnemu uszczegółowieniu uległ m.in. rozdział poświęcony sposobowi głosowania przez PTE na walnych zgromadzeniach spółek portfelowych. W zaktualizowanym dokumencie wypunktowano warunki, jakie PTE PZU będzie brać pod uwagę przy rozpatrywaniu projektów uchwał dotyczących programów motywacyjnych stosowanych w tychże spółkach. Określono również przypadki uchwał, które nie będą popierane przez Towarzystwo (np. uchwały zmierzające do ograniczania praw mniejszości, czy też skutkujące nierównym traktowaniem akcjonariuszy). PTE PZU zadeklarowało ponadto, że w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego kwartału będzie publikować na swojej stronie internetowej informację dotyczącą sposobu głosowań na WZA w danym okresie. Stanowi to znaczne zwiększenie transparentności, gdyż wg obowiązującego prawa fundusze emryalne muszą ujawniać raz do roku sposób głosowania w spółkach portfelowych.

Kolejną zmianą w nowym kodeksie OFE PZU jest określenie wymagań stawianych członkom rad nadzorczych spółek portfelowych – w tym wypadku jednak nowe zapisy wydają się być na tyle oczywiste, że same w sobie mało istotnie wzbogacają zawartość dokumentu pod względem merytorycznym. Ponadto w odniesieniu do kwestii wyboru członków rad nadzorczych dołączono deklarację, że fundusz będzie korzystał z list „niezależnych kandydatów do rad nadzorczych przygotowywanych przez stosowne niezależne instytucje bądź ciała realizujące tego typu zadania”.

Zauważalne zmiany wprowadzono również w rozdziale poświęconym zapobieganiu konfliktom interesu: dodano m.in. zapis zakazujący (poza szczególnymi wyjątkami) pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pracownikom PTE PZU mającym dostęp do informacji o składzie portfela Funduszu, wprowadzono również zapisy mówiące o zakazie nabywania i zbywania instrumentów finansowych przez pracowników Towarzystwa na rachunek własny lub osób trzecich.

Jakkolwiek należy pochwalić PTE PZU za podejmowane działania zmierzające do doskonalenia przyjętego zbioru zasad nadzoru korporacyjnego, trzeba również zauważyć, że wspomniany kodeks nadal całkowicie pomija pewne istotne zagadnienia, takie jak na przykład kwestie ujawniania i przejrzystości informacji czy też kryteria niezalezności członków rad nadzorczych.

  zjednoczenie.com