Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Amerykanie chcą zwiększyć konkurencyjność rynku kapitałowego

[08/12/2006]
źródło: Committee on Capital Markets Regulation
autor: Przybyłowski M.

We wrześniu br. grupa amerykańskich ekspertów obejmujących przedstawicieli środowisk inwestorskich, akademickich, przedsiębiorców, specjalistów z zakresu prawa, finansów i rachunkowości utworzyła niezależny, ponad partyjny Komitet ds. regulacji rynków kapitałowych (Committee on Capital Markets Regulation), którego zadaniem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i sądowych w kontekście wzmocnienia praw akcjonariuszy, którego efektem będzie zwiększenie konkurencyjności amerykańskiego rynku kapitałowego. Wśród osób znajdujących się w Komitecie możemy znaleźć takie sławy jak Luigi Zingales, Ira M. Millstein, Robert Pozen czy John L. Thornton. W efekcie ich prac 11 listopada br. opublikowano raport wskazujący na 32 rekomendacje zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Historycznie silny rynek kapitałowy USA zaczyna tracić przewagę na rzecz europejskiej stolicy finansów Londynu i azjatyckiego Hong Kongu. W 2000 r. 50% wartości globalnych ofert publicznych miało miejsce na amerykańskim rynku kapitałowym, gdzie w 2005 r. wartość ta to zaledwie 5%, a udział USA w całkowitej wartości pozyskanego kapitału w 10 największych gospodarkach świata spadł do 27,9% w bieżącym roku z 41% w 1991 r. Poprawa tego stanu rzeczy, ma zdaniem autorów raportu przyczynić się do wzrostu gospodarczego, większego zatrudnienia, zmniejszenia kosztu kapitału, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Szczególną uwagę poświęcono w raporcie kwestii Sarbanes-Oxley Act, ustawy powstałej w wyniku bankructw korporacji amerykańskich zapoczątkowanej upadkiem Enronu. Celem ustawy była odbudowa zaufania do rynku kapitałowego, jednak w chwili obecnej SOX jest jedną z przyczyn, w wyniku której rynek amerykańskich traci spółki (zwłaszcza zagraniczne) dokonujące pierwotnych emisji akcji. Średni koszt implementacji SOX w pierwszym roku obowiązywania wyniósł średnio 4,36 milionów USD. 

Kolejnymi problemami rynku amerykańskiego jest nieograniczona odpowiedzialność audytorów, brak koordynacji instytucji państwowych w egzekucji prawa, rosnąca liczba postępowań karnych wobec spółek, pozwy zbiorowe, w ramach których w 2004 r. zobowiązania wyniosły 3,5 miliarda USD (dodatkowo 4,74 miliarda USD w ramach kar nałożonych przez instytucje publiczne), dla porównania w 1995 r. zobowiązania te wyniosły 150 milionów USD.

Rekomendacje mające zwiększyć konkurencyjność rynku przedstawiono w 4 obszarach:

Prawa akcjonariuszy:

-         narzędzia chroniące radę dyrektorów przed wrogim przejęciem – poison pills, powinny być wprowadzane za zgodą akcjonariuszy,

-         dotychczasowy system głosowania akcjonariuszy, powinien dążyć do systemu większościowego a nie pluralnego,

-         akcjonariusze powinni mieć możliwość wyboru, w jaki sposób mogą rozwiązywać spory ze spółką i radą dyrektorów – arbitraż, pozwy zbiorowe (class action suits) czy też sprawy sądowe bez udziału sędziów przysięgłych,

-         łatwiejszy dostęp akcjonariuszy do materiałów wysyłanych przed głosowaniem na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (ballot access).

Proces regulacyjny:

-         regulator rynku (SEC) powinien w większym stopniu brać pod uwagę aspekty związane z kosztami wprowadzanych regulacji i monitorować ich wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego,

-         w większym stopniu powinny być wykorzystywane narzędzia wskazujące zasady i sposoby postępowania niż regulacje,

-         instytucje odpowiedzialne za egzekucję prawa powinny w większym stopniu ze sobą współpracować i koordynować działania.

Publiczna i prywatna egzekucja prawa:

-         pozwy z powództwa kryminalnego powinny stać się ostatecznym rozwiązaniem stosowanym w uzasadnionych przypadkach. Z drugiej strony zewnętrzni dyrektorzy spółek nie powinni być odpowiedzialni za malwersacje, których nie byli w stanie wykryć,

-         odpowiedzialność zewnętrznych (niezależnych) dyrektorów za sprawozdania finansowe poddane audytowi powinna być ograniczona,

-         powinna zostać wprowadzona ochrona firm audytorskich poprzez tworzenie mechanizmów zabezpieczających (takich jak safe harbors).

Sarbanes-Oxley Act:

-         w kwestii wewnętrznej kontroli i sprawozdań finansowych SEC powinien przyjąć bardziej wymierne i rozsądne standardy,

-         w odniesieniu do sekcji 404 Sarbanes-Oxley Act dotyczącej wewnętrznej kontroli w spółkach  SEC i PCAOB powinien opracować wytyczne w odniesieniu do roli i obowiązków audytora,

-         w odniesieniu do małych spółek (w warunkach amerykańskich poniżej 75 mln USD kapitalizacji) audyt w ramach sekcji 404 powinien być wyłączony.

  zjednoczenie.com