Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarz±dzania tre¶ci±, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA G£ÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAÆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWO¦CI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z w³a¶ciwej strony


 

 

szukaj:

 Szczególnie polecamy

Davis Global Advisors
DAVIS GLOBAL ADVISORS

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

C-Law

 

 

 Corporate governance w Internecie

ilo¶æ: 1 - 10  (52)    1  2  3  4  5  6

BAA Corporate Governance Special Interest Group
http://www.baacgsig.qub.ac.uk
Zespó³ roboczy zajmuj±cy siê tematyk± nadzoru w³a¶cicielskiego, dzia³aj±cy pod auspicjami British Accounting Association.

Bank ¦wiatowy - Corporate Governance
http://rru.worldbank.org/Themes/CorporateGovernance/
Strony internetowe Banku ¦wiatowego po¶wiêcone tematyce nadzoru korporacyjnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem przejrzysto¶ci, praw akcjonariuszy oraz obowi±zków zarz±du.

CalPERS Shareowner Forum
http://www.calpers-governance.org/forumhome.asp
Prowadzone przez najwiêkszy amerykañski publiczny fundusz emerytalny forum dyskusyjne oraz platforma u³atwiaj±ca kontaktowanie i wspólne dzia³anie akcjonariuszy. Znajduje siê tu równie¿ ogromny katalog publikacji dotycz±cych corporate governance. Strona pod ka¿dym wzglêdem warta obejrzenia.

Centrum Etyki Biznesu
http://www.cebi.pl
Dzia³alno¶æ CEBI zosta³a oficjalnie zainaugurowana 1 grudnia 1999 roku. W zamierzeniu jego za³o¿ycieli, CEBI ma byæ docelowo g³ównym o¶rodkiem badañ i studiów na rzecz rozwoju dyscypliny w Polsce. Ma ono tak¿e s³u¿yæ jako miejsce spotkañ liderów biznesu i ¶wiata akademickiego w celu promowania etyki ¿ycia gospodarczego.

Grupa DEKRA - Twój partner w budownictwie. Profesjonalne usługi planowania, zarządzania realizacją i nadzoru inwestorskiego oraz wsparcie eksperckie na każdym etapie Twojej inwestycji.
https://budownictwo.dekra.pl/
Strona w ca³o¶ci po¶wiêcona corporate governance, zawiera forum dyskusyjne, publikacje ksi±¿kowe i artyku³y on-line oraz mnóstwo linków.

Corporate Governance Initiative for Bulgaria
http://www.csd.bg/en/cgi/
Powsta³a w 1999 roku inicjatywa organizacji pozarz±dowych zwi±zanych z rynkiem kapita³owym. Za g³ówny cel stawia sobie u³atwienie wdro¿enia, zapewniaj±cych transparentno¶æ i zdrowy klimat gospodarczy, mechanizmów corporate governance. Strona, poza publikacjami na temat systemu nadzoru korporacyjnego i rynku kapita³owego w Bu³garii, zawiera interesuj±ce linki.

Corporate Governance in Russia
http://www.corp-gov.org/index.php3
Witryna internetowa bêd±ca wspólnym projektem Center for International Private Enterprise (CIPE) i Investor Protection Association (IPA). Na stronie mo¿na znale¼æ informacje o corporate governance i ochronie praw inwestorów w Rosji, jak równie¿ wymieniæ opinie na ten temat z innymi u¿ytkownikami portalu.

Corporate Governance, Leadership and Values
http://www.cglv.hbs.edu/index.html

Corporate Social Responsibility Forum
http://www.csrforum.com/
Witryna internetowa po¶wiêcona spo³ecznej odpowiedzialno¶ci biznesu, funkcjonuj±ca pod auspicjami International Business Leaders Forum. Na stronie zawarto materia³y dotycz±ce zagadnieñ takich jak: standardy corporate governance, biznes a ¶rodowisko, prawa cz³owieka i ochrona pracowników, promocja zdrowia.

CSR Europe
http://www.csreurope.org/
CSR Europe jest organizacj± sieciow± typu B2B (business-to-business), stawiaj±c± sobie za cel wspieranie przedsiêbiorstw w osi±ganiu dobrych wyników finansowych, zrównowa¿onego wzrostu oraz promowaniu i stosowaniu zasad odpowiedzialno¶ci spo³ecznej w korporacjach.

ilo¶æ: 1 - 10  (52)    1  2  3  4  5  6

  zjednoczenie.com