Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Bossak J., Zalega K.
OiK, Warszawa, 2001

Organizacja i Kierowanie nr 4 2001

Streszczenie

Artykuł porusza aktualny problem potrzeby efektywnego systemu corporate governance w gospodarce przechodzącej transformację społeczno - gospodarczą, a także borykającej się z poważnymi trudnościami gospodarczymi. Autorzy wskazują na związek między systemem corporate governance, efektywnością spółek a organizacją rynku kapitałowego w Polsce. Konieczność budowy efektywnej struktury corporate governance w Polsce wynika z potrzeb gospodarki. Efektywny system corporate governance ma sprzyjać inwestycjom kapitałowym i napływowi fachowej wiedzy, a więc nieodzownym czynnikom restrukturyzacji polskiej gospodarki. W kontekście zachodzącego w Polsce procesu akcesyjnego autorzy starają się odpowiedzieć na pytania o pożądany kierunek rozwoju polskiego systemu corporate governance, głównie, czy kierunek tych rozwiązań jest zgodny z potrzebami rozwojowymi polskiej gospodarki. Dominujący w danej gospodarce sposób finansowania spółek kapitałowych i ściśle z tym związana struktura własnościowa mają podstawowe znaczenie dla sposobu oddziaływania i efektywności mechanizmu corporate governance mierzonej wpływem na konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną oraz wartość spółek. Giełda spełnia rolę mechanizmu rynkowego oddziaływującego na relacje między właścicielami, zarządami i innymi stakeholderami. Im rola giełdy w gospodarce jest większa, tym mechanizm samoregulujący rynków kapitałowych pełni tę funkcję w większym stopniu. Polski rynek kapitałowy nie jest dostatecznie efektywny i dopasowany do realnych potrzeb gospodarki. Rynek kapitałowy powinien spełniać w większym niż dotychczas stopniu mechanizm efektywnej funkcji corporate governance. Tym samym sprzyjał będzie poprawie efektywności gospodarowania, konkurencyjności przedsiębiorstw i budowie ich wartości, to jest warunków zmniejszenia dystansu rozwojowego dzielącego nas od krajów UE.

  zjednoczenie.com